Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu jest placówką działającą od września 2011 roku. Nasi podopieczni to chłopcy w wieku od 12 do 21 lat skierowani na podstawie orzeczeń sądów rodzinnych, którzy nieprawidłowo funkcjonowali w dotychczasowych środowiskach. Objęci są całodobową opieką której nadrzędnym celem jest socjalizacja i readaptacja społeczna. Placówka przeznaczona jest dla 36 wychowanków.

Na co dzień młodzież zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w gimnazjum, które mieści się w infrastrukturze placówki. Pobyt w MOW wychowankowie wykorzystują bardzo aktywnie, nie tylko zdobywają wiedzę, ale także bawią się, rozwiją swoje zainteresowania, biorą udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

 

Większość prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie placówki wykonują sami wychowankowie. Włączają się także do prac remontowych w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach. Tak było od początku istnienia placówki. To dzięki pracy wychowanków powstała dodatkowa świetlica, został odmalowany budynek, itp. Wychowankowie uczestniczą w zadaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska. Współuczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez lokalne środowisko takich jak np. Mikołajki dla dzieci z okolicznych miejscowości, rozgrywki sportowe, itp.. Sporo czasu zajmują wychowankom różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe. Poprzez udział w różnych konkursach tematycznych rozwijają swoje zainteresowania, doskonale się przy tym bawiąc. Kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Obejmuje on obchody świąt państwowych, okolicznościowych, ale także te wymyślone i zaproponowane przez samych wychowanków.

 

Wychowankowie ośrodka biorą udział w zajęciach specjalistycznych (indywidualnych oraz grupowych) z zakresu zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w trakcie których mają oni okazję nabyć umiejętności współdziałania w grupie, wzmacniać zaburzoną samoocenę, nabyć umiejętność panowania nad emocjami oraz konstruktywnego wyrażania, odreagowywania negatywnych emocji i rozładowywania napięć, zdobyć umiejętność asertywnego wyrażania swojego zdania i konstruktywnego porozumiewania się, czy rozwijać zdolności. W ośrodku funkcjonują liczne sekcje i koła zainteresowań: zajęcia sportowe, kulinarne, techniczne (obejmujące m.in.: naukę wytwarzania ozdób okazjonalnych, biżuterii; nabycie umiejętności wykonywania drobnych napraw), plastyczne, turystyczno-rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe w wymiarze co najmniej czterech godzin tygodniowo. Tym samym spełnione są wymogi § 18 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych. Zajęcia te, dokumentowane są w dziennikach zajęć wychowawczych (prowadzonych dla każdej grupy), oraz dziennikach psychologa i pedagoga. W godzinach popołudniowych wychowankowie, w optymalnych warunkach do nauki, mają zagwarantowaną pomoc wychowawców przy odrabianiu prac domowych. Czas przeznaczony na naukę jest ujęty w codziennym planie dnia.

 

Kadra MOW w Borowiu stwarza okazję wychowankom do uczestnictwa i zaangażowania się w liczne prospołeczne aktywności, projekty, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, angażowanie się w życie lokalnej społeczności (m.in. coroczna pomoc w organizacji Gminnych Dożynek), uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, możliwość korzystania z rekreacji (liczne wycieczki edukacyjne np. do Warszawy, Lublina, wyjazdy na basen, gokarty). Wychowankowie Ośrodka chętnie reprezentują Ośrodek w licznych konkursach i projektach, w których zajmują wysokie miejsca.