Dla rodziców

Informacje dla rodziców nowych     wychowanków

Przyjazd do Ośrodka

• Wychowanek, który otrzymuje skierowanie ma na nim zaznaczony ostateczny termin dojazdu do Ośrodka. Zachęcamy Państwa jednak do osobistego dowiezienia syna do naszej placówki. Jest okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami. Szczegóły dojazdu są zamieszczone na stronie internetowej.

• Zachęcamy do wcześniejszej zapowiedzi telefonicznej swojego przyjazdu.

• Samodzielny przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy. Jest także informacją dla nas, a także do Sadu o dobrowolnym i świadomym poddaniu się oddziaływaniom wychowawczym. Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Doprowadzenie przez Policję wiąże się z przewiezieniem konwojem chłopca do placówki.

• Wychowankowie są przyjmowani do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy Państwa do przyjazdu w dni robocze do godziny 16.00.

Co ze sobą ma zabrać nowy wychowanek?

• Nowy wychowanek powinien zabrać rzeczy osobiste oraz niezbędną odzież w tym okrycie wierzchnie, obuwie, kapcie oraz środki higieny osobistej.

• Ośrodek zapewnia wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne oraz w szczególnych przypadkach odzież, bieliznę oraz środki higieniczne.

Prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych syna oraz wypełnionej deklaracji zgody na badanie ( w załączniku). Dokumenty te są niezbędne do ewentualnego podjęcia leczenia wychowanka.

Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie pytania.

Urlopy okolicznościowe, wyjazdy na ferie, wakacje

Aby wychowanek mógł wyjechać na przepustkę konieczne są:

• Prawidłowe funkcjonowanie wychowanka w placówce, które będzie dowodem na to, że wychowanek poza placówką będzie przestrzegał norm społecznie akceptowanych.

• Zgoda wychowawcy patrona oraz pisemny wniosek do Dyrektora z uzasadnieniem.

• Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce.

• Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki. Wysyłamy je do Państwa lub można je pobrać ze strony internetowej.

• Pisemna zgoda rodzica na samodzielny przejazd wychowanka do domu (dotyczy wyjazdu samodzielnego wychowanka)

Ferie, święta

• Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanka na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic/ opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych.

• Wyjazdy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać wydłużone/skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany.

Urlopy okolicznościowe:

• Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez Dyrektora przepustki wydanej na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.

• Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.

• Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych i liczby otrzymanych punktów.

• Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanek, który ma aktualnie dodatnią liczbę punktów.
• W przypadku uzyskiwania wysokich ocen z zachowania i dobrych wyników w szkole, urlop może być na wniosek wychowawcy/ nauczyciela przedłużony.

• W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę. Warunkiem uznania nieobecności jest zaświadczenie lekarskie, które uniemożliwia przebywanie w placówce.

Wszystkie możliwości urlopowania muszą zostać uzasadnione pewnością, że wychowanek podczas przebywania w miejscu zamieszkania będzie przestrzegał norm społecznie akceptowanych.

Wizyty rodziców, odwiedziny

• Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowanka bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi.

• Odwiedziny kolegów i koleżanek są uzależnione od miesięcznej i tygodniowej oceny z zachowania.

• Odwiedziny w dni wolne od nauki trwają do godziny 15.

• Ośrodek nie zapewnia noclegu dla rodziców/opiekunów wychowanków.

• Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanków posiadających pozytywną ocenę z zachowania.

• Odwiedziny rodziny odbywają się w miejscu odosobnionym. Odwiedziny osób spoza rodziny odbywają się w sypialni. Podczas odwiedzin zapewnione są wszystkie możliwe zasady dyskrecji oraz intymności rozmów wychowanka z rodziną.