O MOW

   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu jest placówką działającą od września 2011 roku. Mieści się on w centrum miejscowości gminnej, w odremontowanym budynku po dawnej szkole. Placówka przeznaczona dla 44 wychowanków dysponuje m.in. wygodnymi i schludnymi pokojami dla chłopaków, niezbędnymi sanitariatami, dwiema dobrze wyposażonymi świetlicami z niezbędnym sprzętem sportowym i wypoczynkowym, stołówką (w której serwowane są smaczne posiłki), salami lekcyjnymi, itd. Przy ośrodku posiadamy solidne boisko sportowe, a w pobliżu mamy możliwość z korzystania z boiska typu Orlik, pełnowymiarowej hali sportowej z siłownią, kręgielni a także pływalni.

   Nasi podopieczni to chłopcy w wieku od 13 do 18 lat skierowani do MOW na podstawie orzeczeń sądów rodzinnych. Są oni tutaj objęci całodobową opieką której nadrzędnym celem jest socjalizacja i readaptacja społeczna.
Na co dzień młodzież zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności Branżowej Szkole I Stopnia, która mieści się w tym samym budynku. Pobyt w MOW wychowankowie mogą wykorzystać bardzo aktywnie, nie tylko na zdobywanie wiedzy typowo szkolnej, ale także na rozwój swoich zainteresowań i zdolności.
Nasi Wychowankowie mają realny wpływ na to, jak wygląda ich codzienne życie. Działa w ośrodku samorząd wychowanków. Zdobywając konkretne specjalności zawodowe nasi chłopcy swoje umiejętności wykorzystują włączając się do prac remontowych w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach. To dzięki ich pracy powstała dodatkowa świetlica, został odmalowany budynek, itp. Przygotowując się do samodzielnego dorosłego życia chłopcy wykonują także samodzielnie prace porządkowe i pielęgnacyjne.                                                                                Wychowankowie ośrodka biorą udział w zajęciach specjalistycznych (indywidualnych oraz grupowych) z zakresu zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w trakcie których mają oni okazję nabyć umiejętności współdziałania w grupie, wzmacniać samoocenę, nabyć umiejętność panowania nad emocjami oraz konstruktywnego wyrażania, odreagowywania negatywnych emocji i rozładowywania napięć, zdobyć umiejętność asertywnego wyrażania swojego zdania i konstruktywnego porozumiewania się, czy rozwijać zdolności.

   W godzinach popołudniowych wychowankowie, w optymalnych warunkach do nauki, mają zagwarantowaną pomoc wychowawców przy odrabianiu prac domowych. Czas przeznaczony na naukę jest ujęty w codziennym planie dnia. Poza tym w ośrodku funkcjonują liczne sekcje i koła zainteresowań, w których uczestniczyć mogą wychowankowie.

   Nasi podopieczni bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach dotyczących lokalnego środowiska. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z miejscową parafią, ośrodkiem kultury, szkołami…

   Wiele czasu w ośrodku poświęca się na budowanie stylu zdrowego życia. Stąd też wielorakie zajęcia sportowe, mecze, imprezy i zawody sportowe, ale także różnego typu wycieczki i rajdy.